Othello, 2011

Anthony Taufa as Othello & Lauren Richarson as Desdemona